Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til purker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 999/2010 av 5. november 2010 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produseret av Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsetningsstoff til fôr til purker (innehaver av godkjenningen er DSM Nutritional Products Ltd)

Commission Regulation (EU) No 999/2010 of 5 November 2010 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae (DSM 17594) as a feed additive for sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôr til avlspurker. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a6. Preparatet er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktegris og til fjørfe til kjøttproduksjon og eggproduksjon.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden om bruk av enzympreparatet i fôr til avlspurker. De finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet og at det kan øke utnyttelsen av fosfor i purkefôret. Preparatet anbefales brukt i fôr som inneholder mer enn 0,23% fytinbundet fosfor. Det er fastsatt en minste mengde på 1 500 FYT (måleenhet for enzymaktivitet) fôret skal inneholde pr kg. Ved at utnyttelsen av fosfor i fôret øker, vil mindre fosformengder skilles ut med gjødsla, og dermed kan fosfor-forurensningen reduseres. Analysemetode for preparatet er angitt.

Godkjenningen har varighet til 26.11.2020. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen foretas i vedlegg 2.

Godkjenningen av 6-fytase til bruk i purkefôr får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Ved at bruksområdet utvides, kan fôrindustrien bruke det samme preparatet i flere fôrblandinger og på den måten effektivisere bruken av ulike enzympreparater. Å redusere fosforforurensning via gjødsel er en miljømessig gevinst.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.11.2010
Anvendelsesdato i EU
26.11.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 132-133
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2011
Anvendes fra i Norge
05.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0999
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro