Godkjenning av eterisk bukkobladolje som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1419 av 22. august 2022 om godkjenning av eterisk bukkobladolje fra Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1419 of 22 August 2022 concerning the authorisation of buchu leaf essential oil from Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder re-godkjenning av et tilsetningsstoff bestående av eterisk bukkobladolje fra Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans som aromastoff for alle dyr. Dette er tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er søkt godkjent etter nytt regelverk. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer også tilsetningsstoffet som trygt for folkehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet skal merkes med anbefalt størsteinnhold for de ulike dyrekategoriene, utenom for katt hvor det er satt et størsteinnhold på 0,2 mg/kg fullfôr. Tilsetningsstoffet har en kjent aromaeffekt i mat og det forventes at det har samme effekt i fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
22.08.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.08.2022
Anvendelsesdato i EU
12.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet