Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1977 av 26. november 2019 om godkjenning av fenylmetanetiol, benzylmetylsulfid, sec-pentyltiofen, tridek-2-enal, 12-metyltridekanal, 2,5-dimetylfenol, heksa-2-trans,4-trans-dienal og 2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon som som tilsetjingsstoff i fôrvarer til kattar og hundar

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1977 of 26 November 2019 concerning the authorisation of phenylmethanethiol, benzyl methyl sulfide, sec-pentylthiophene, tridec-2-enal, 12-methyltridecanal, 2,5-dimethylphenol, hexa-2(trans),4(trans)-dienal and 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone as feed additives for cats and dogs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.3.2020)

Sammendrag av innhold
En gruppe med 8 aromastoffer til hund og katt var godkjent som fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og er nå regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse. Påvirkning på miljø og folkehelse blir ikke vurdert for tilsetningsstoffer bare godkjennes for kjæledyr. Stoffene er godkjente aromastoffer i mat og antas å ha samme effekt i fôr. De skal merkes med anbefalt størsteinnhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
19.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.10.2020
Anvendes fra i Norge
08.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1977
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro