Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/997 av 9. juli 2020 om godkjenning av flytande L-lysinbase, L-lysinsulfat og teknisk reint L-lysinmonohydroklorid som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/997 of 9 July 2020 concerning the authorisation of L-lysine base, liquid, L-lysine sulphate and L-lysine monohydrochloride, technically pure, as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av en rekke lysin preparater som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr:

• L-lysin base (flytende form) produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 eller Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535.

• L-lysin monohydroklorid, (teknisk ren) produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439, Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 eller Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266.

• L-lysinsulfat, produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266.

EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatene er en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-lysin skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen. For å hindre overdosering i drikkevann skal tilsetningsstoffet derfor merkes med en advarsel om dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.12.2020
Anvendes fra i Norge
23.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0997
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro