Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 96/2013 av 1. februar 2013 om godkjenningen av et preparat av Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 og av et preparat av Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 96/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 and of a preparation of Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 as feed additives for all animal species

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av to mikroorganismepreparater som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Preparatene er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Mikroorganismene er ikke genmodifisert. De kan brukes sammen eller hver for seg, til ensilering av grovfôr. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatene og finner at de er trygge for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Lactobacillus bruchneri NCIMB 30139 viser effekt ved å øke produksjon av eddiksyre i surfôret og bedrer fôrkvaliteten. Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 senker pH i surfôret og gjør det kvalitetsmessig stabilt. Begge preparatene skal brukes til lett ensilerbart grovfôr, og det er satt grense for minste tilsatte mengde/kg ferskt materiale for å få ønsket effekt.

Siden preparatene har vært i omsetning tidligere, og ikke er endret, er det gitt en overgangsperiode for omsetning. Preparater kan fram til 22. august 2013, produseres og merkes etter tidligere godkjenning, og omsettes til lagervare er brukt opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 23. februar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da disse og tilsvarende preparater er i bruk allerede.

Fôrindustrien kan fortsette å omsette, og primærprodusentene kan fortsette å benytte disse preparatene til ensilering av grôvfôr. At lagervaren også kan brukes opp, er en fordel ressursmessig sett. Forøvrig er ikke mikrobiologiske ensileringsmidler mye brukt i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Milljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.02.2013
Anvendelsesdato i EU
22.02.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 85-87
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0096
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro