Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 103/2013 av 4. februar 2013 som endrer forordning (EF) nr. 786/2007 når det gjelder navnet på godkjenningsinnehaveren for et preparat av endo-1,4-beta-mannase EC 3.2.1.78 (Hemicell)

Commission Implementing Regulation (EU) No 103/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EC) No 786/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Firmaet ChemGen Corp., representert ved Disproquima S.L. har overdratt eierrettighetene til et enzympreparat, endo-1,4-beta-mannase EC 3.2.1.78, med handelsnavn Hemicell, til Eli Lilly and Company, Ltd. Endringen av godkjenningsinnehaver er en rent administrativ sak, men i rettsakter som omhandler Hemicell, må navnet på innehaveren endres. European Food Safety Authority, EFSA, er bare orientert om endringen, da preparatet og alle andre betingelser ved godkjenningen er uendret. Dette medfører også at eksisterende lager av preparatet, som er merket med firmanavnet ChemGen Corp. før 24. februar 2013, kan brukes opp. Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Hemicell, som er produsert før denne rettsakten trer i kraft i EU, 24. februar 2013, og er merket med tidligere godkjenningsinnehavers navn, kan brukes opp. Derfor får heller ikke rettsakten konsekvenser for fôrindustrien eller brukerne. Det er ressurssparende og helt forsvarlig å bruke opp eksisterende preparat, når det er uendret.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2013
Anvendelsesdato i EU
25.02.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 88-88
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2013
Anvendes fra i Norge
07.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro