Godkjenning av frosne, moste, tørkede og pulverformer av liten melbille som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/58 av 5. januar 2023 om tillatelse til å bringe larver av Alphitobius diaperinus (liten melbille) i fryst form, pastaform, tørket form og pulverform i omsetning som et nytt næringsmiddel og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/58 of 5 January 2023 authorising the placing on the market of the frozen, paste, dried and powder forms of Alphitobius diaperinus larvae (lesser mealworm) as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Tidligere:
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2023) 

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner fryste, tørkede og laver i pulverformer av Alphitobius diaperinus (liten melbille), i en rekke næringsmidler til den generelle befolkningen og i kosttilskudd til voksne (pulverform). Dette er den fjerde ny mat-godkjenningen av insekter.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 26. april 2022 med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser. På grunnlag av at det finnes få publiserte studier om allergi relatert til insekter generelt, konkluderte EFSA også med at inntak av ny mat-ingrediensen kan indusere primær sensibilisering for proteiner fra liten melbille. Samtidig mener EFSA at kunnskapsgrunnlaget er for begrenset til å kreve merking. Tilsvarende problemstilling gjelder de tidligere ny mat-godkjenningene av insekter. EFSA anbefaler at det gjennomføres studier for å undersøke allergenisiteten nærmere, og insektbaserte proteiner er nå inkludert i EU-kommisjonens forskningsprogram Horizon Europe, som muliggjør nødvendig forskning på allergenisitet. EFSA konkluderte videre med at liten melbille kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som allerede er allergiske for krepsdyr og støvmidd. EFSA bemerket også at flere allergener kan ende opp i ny mat-ingrediensen, hvis disse finnes i fôret til insektene. Disse må i tilfellet merkes i henhold til merkekravene i matinformasjonsforskriften.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier, og kriteriene for innvilgning foreligger. Godkjenningen gjelder dermed bare for søkeren i den aktuelle perioden til 26. januar 2028. EFSA kan i perioden heller ikke bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår. Det er gitt krav om merking med at ingrediensen kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot krepsdyr og støvmidd. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten, og i beskrivelsen angis at insektene må fastes i 24 timer før avliving, slik at tarminnholdet fjernes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.12.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.01.2023
Anvendelsesdato i EU
26.01.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.06.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32023R0058
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro