Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1768 av 4. oktober 2016 om godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1768 of 4 October 2016 concerning the authorisation of guanidinoacetic acid as a feed additive for chickens for fattening, weaned piglets and pigs for fattening and repealing Commission Regulation (EC) No 904/2009

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning for preparatet til også å gjelde slaktegris og smågris. Det er fra før godkjent for kylling. Preparatet er klassifisert i kategorien «Ernærinsmessige tilsetningsstoffer», i den funksjonelle gruppen «Aminosyrer, deres salter og analoger». Guanidinoacetic acid er en nitrogenrik organisk syre som er en god kilde for dannelse av creatin, som har vist effekt på tilvekst. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold og største tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Effekten av tilsetningsstoffet er avhengig av innholdet av metyldonorer for øvrig i fôret (eks. metionin). Preparatet skal merkes med vanninnhold og det er spesifiserte sikkerhetstiltak for arbeidere ved bruk.

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning for preparatet til også å gjelde slaktegris og smågris. Det er fra før godkjent for kylling. Preparatet er klassifisert i kategorien «Ernærinsmessige tilsetningsstoffer», i den funksjonelle gruppen «Aminosyrer, deres salter og analoger». Guanidinoacetic acid er en nitrogenrik organisk syre som er en god kilde for dannelse av creatin, som har vist effekt på tilvekst. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold og største tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Effekten av tilsetningsstoffet er avhengig av innholdet av metyldonorer for øvrig i fôret (eks. metionin). Preparatet skal merkes med vanninnhold og det er spesifiserte sikkerhetstiltak for arbeidere ved bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

For fôrindustrien er det en fordel at preparatet har et bredere bruksområde og kan brukes i flere fôrblandinger. Det sparer dem for innkjøp av mange preparater, gir enklere lagerhold og fører til mer rasjonell fôrproduksjon, Dermed gir det også økonomiske fordeler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Økte bruksmuligheter for et tilsetningsstoff er en fordel. Det kan redusere fôrvirksomhetenes vareutvalg og lagerhold av tilsetningsstoffer.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.10.2016
Anvendelsesdato i EU
25.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 45-47
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2017
Anvendes fra i Norge
09.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1768
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro