Godkjenning av gurkemeieekstrakt, -olje, -oleoresin og -tinktur fra Curcuma longa L. rhizome som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/551 av 30. mars 2021 om godkjenning av gurkemeieekstrakt, gurkemeieolje og gurkemeieoleoresin fra Curcuma longa L. rhizome som tillsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og gurkemeietinktur fra Curcuma longa L. rhizome som tillsetningsstoff i fôrvarer for hester og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/551 of 30 March 2021 concerning the authorisation of turmeric extract, turmeric oil, turmeric oleoresin from Curcuma longa L. rhizome as feed additives for all animal species and turmeric tincture from Curcuma longa L. rhizome as a feed additive for horses and dogs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10, stk. 2, indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstofferne, der er godkendt i henhold til Rådet direktiv 70/524/EØF.

(2) Gurkemejeekstrakt, gurkemejeolie, gurkemejeoleoresin og gurkemejetinktur fra jordstængler af Curcuma longa L. blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter. Disse tilsætningsstoffer blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Der er indgivet en ansøgning om en ny vurdering af gurkemejeekstrakt, gurkemejeolie, gurkemejeoleoresin fra jordstængler af Curcuma longa L. som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter og gurkemejetinktur fra jordstængler af Curcuma longa L. til heste og hunde i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning

(4) Ansøgeren anmodede om, at gurkemejeekstrakt, gurkemejeolie og gurkemejetinktur fra jordstængler af Curcuma longa L. godkendes til anvendelse i drikkevand. I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan »aromastoffer« imidlertid ikke godkendes til anvendelse i drikkevand. Anvendelsen af gurkemejeekstrakt, gurkemejeolie, gurkemejeoleoresin og gurkemejetinktur fra jordstængler af Curcuma longa L. i drikkevand bør derfor ikke tillades.

(5) Ansøgeren anmodede om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »aromastoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 7. maj 2020 (3), at gurkemejeekstrakt, gurkemejeolie, gurkemejeoleoresin og gurkemejetinktur fra jordstængler af Curcuma longa L. på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har nogen skadelig virkning på dyrs sundhed, på forbrugernes sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede også, at gurkemejeekstrakt, gurkemejeolie, gurkemejeoleoresin og gurkemejetinktur fra jordstængler af Curcuma longa L. bør betragtes som lokalirriterende for huden og øjnene og luftvejene samt som hudsensibiliserende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet.

(7) Autoriteten konkluderede, at da gurkemejeekstrakt, gurkemejeolie, gurkemejeoleoresin og gurkemejetinktur fra jordstængler af Curcuma longa L. er anerkendt som aroma i fødevarer, og da deres funktion i foder i alt væsentligt er den samme som i fødevarer, er der ikke behov for yderligere dokumentation for virkningen. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om metoderne til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(8) Vurderingen af gurkemejeekstrakt, gurkemejeolie, gurkemejeoleoresin og gurkemejetinktur fra jordstængler af Curcuma longa L. viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af disse stoffer bør derfor godkendes [som anført i bilaget til nærværende forordning].

(9) Der bør fastsættes restriktioner og betingelser for at muliggøre bedre kontrol. Det anbefalede indhold bør angives på etiketten til tilsætningsstoffet. Hvis et sådant indhold overskrides, bør der angives visse oplysninger på etiketten til forblandinger.

(10) Det forhold, at gurkemejeekstrakt, gurkemejeolie, gurkemejeoleoresin og gurkemejetinktur fra jordstængler af Curcuma longa L. ikke må anvendes som aroma i drikkevand, udelukker ikke anvendelse heraf i foderblandinger, der gives via vand.

(11) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.03.2021
Anvendelsesdato i EU
20.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet