Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/111 av 24. januar 2019 om godkjenning av humleekstrakt (Humulus lupulus L. flos) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser, oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin, avvente og til oppfôring

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/111 of 24 January 2019 concerning the authorisation of hop extract (Humulus lupulus L. flos) as a feed additive for weaned piglets, pigs for fattening and minor porcine species weaned and for fattening

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et ekstrakt fra humle (Humulus lupulus L flos) som fôrtilsetningsstoff i kategorien sensoriske tilsetningsstoffer, i gruppen aromastoffer. Tilsetningsstoffet var søkt godkjent for alle arter, men EFSA kunne bare konkludere at det var trygt for avvent smågris, slaktegirs og mindre svinearter. Så for disse dyrene vurderer EFSA preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Aromastoffet antas å ha samme funksjon som i mat. Det skal merkes med anbefalt størsteinnhold på 50 mg/kg med vanninnhold på 12%.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.01.2019
Anvendelsesdato i EU
14.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2019
Anvendes fra i Norge
27.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0111
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro