Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter