Godkjenning av import av fugler fra Filippinene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2012 av 7. mai 2012 som endrer forordning (EF) nr. 318/2007 som fastsetter dyrehelsekrav for import av visse fugler til Fellesskapet og tilhørende karantenebetingelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 390/2012 of 7 May 2012 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør endring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 318/2007 som omhandler dyrehelsemessige betingelser for import av visse andre fugler enn fjærfe til EU. Vedlegget angir hvilke tredjeland og deler av disse som det er tillatt å importere fugler avlet i fangenskap fra. Etter anmodning fra Filippinene til Kommisjonen, og etter nærmere undersøkelser fra Kommisjonens side, er det nå tillatt på visse vilkår å importere fugler til EU som er avlet i fangenskap i hovedstadsregionen Manila. Dette området er nå oppført i nevnte vedlegg I.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses å ikke ha, eventuelt helt minimale, økonomiske eller administrative konsekvenser da import av fugler fra hovedstadsregionen Manila på Filippinene trolig vil være helt marginal.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 9. mai 2012 om endringer i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.05.2012
Anvendelsesdato i EU
28.05.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2012
Anvendes fra i Norge
09.05.2012