Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1249/2014 av 21. november 2014 om godkjenningen av inositol som fôrtilsetningsstoff til fisk og krepsdyr

Commission Implementing Regulation (EU) No 1249/2014 of 21 November 2014 concerning the authorisation of inositol as a feed additive for fish and crustaceans

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder re-godkjenning av inositol i fôr til fisk og krepsdyr. Preparatet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med samme effekt. Inositol er produsert ved kjemisk syntese og har en renhet på over 97%. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. Søknaden gjaldt også re-godkjenning av inositol til bruk i fôr til hund og katt, men re-godkjenning for disse ble ikke innvilget. EFSA fant at effekten til disse formålene er for dårlig dokumentert og godkjenningen gjelder bare bruk i fôr til fisk og krepsdyr. Til det formålet er inositol både trygt og har en effekt som kilde for et mikronæringsstoff. Det er ikke satt grenseverdier for tillatt innhold i fôr. Analysemetode for preparatet er angitt. Re-godkjenning av preparatet er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 12. desember 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil føre til endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden dette er en re-godkjenning og ingen betingelser er endret ved bruken i fôr til akvatiske dyr, får heller ikke rettsakten konsekvenser for fiskefôrindustrien. For kjæledyrfôrbransjen medfører det at inositol ikke kan tilsettes fôret til hund og katt. Det vil kreve mer dokumentasjon før en slik re-godkjenning kan gis. Hvorvidt preparatet er brukt i kjæledyrfôr i Norge i dag, er ikke Mattilsynet kjent med.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

VurderingMattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.
Det er som mikronæringsstoff til akvatiske dyr at inositol har en effekt, og at preparatet er re-godkjent til dette formålet er positivt. Fôrvirksomhetene kan fortsette å bruke dette preparatet som før. I kjæledyrernæring er det ikke vist at inositol har en særlig oppgave, og det re-godkjennes ikke til formålet. Det får neppe store konsekvenser, da det finnes alternative tilsetningsstoffer.

Andre opplysninger
Skriftlig behandling i SUMP

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.11.2014
Anvendelsesdato i EU
12.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1249
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro