Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/60 av 14. desember 2016 om godkjenningen av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester, unntatt de som anvendes til produksjon av melk til mennesker og kjæledyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/60 of 14 December 2016 concerning the authorisation of isoeugenol as a feed additive for pigs, ruminants and horses except those producing milk for human consumption and pets

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF.

Det er søkt regodkjenning av isoeugenol som sensorisk fôrtilsetningsstoff til bruk som saksstoff for griser, ikke-melkeproduserende drøvtyggere og kjærledyr. Stoffet vurderes til å være trygt i bruk, og er samtidig et godkjent smaksstoff i mat med dokumentert effekt.

Ved merking av preparatene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er re-godkjenning blir det gitt en overgangsperiode. EFSA har vurdert preparatene som trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Anvendelsesdato i EU
06.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0060
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro