Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/230 av 7. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 om godkjenning av jern(II)karbonat, jern(III)klorid-hexahydrat, jern(II)sulfat-monohydrat, jern(II)sulfat-heptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, jern(II)kelat av protein-hydrolysater og jern(II)kelat av glycinhydrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og jerndextran som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 og nr. 479/2006

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/230 of 7 February 2019 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2017/2330 concerning the authorisation of Iron(II) carbonate, Iron(III) chloride hexahydrate, Iron(II) sulphate monohydrate, Iron(II) sulphate heptahydrate, Iron(II) fumarate, Iron(II) chelate of amino acids hydrate, Iron(II) chelate of protein hydrolysates and Iron(II) chelate of glycine hydrate as feed additives for all animal species and of Iron dextran as feed additive for piglets and amending Regulations (EC) No 1334/2003 and (EC) No 479/2006

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder retting av feil i den franske, kroatiske og tjekkiske oversettelsene av forordning (EU) nr. 2017/2330 som godkjenner en rekke jern preparater som fôrtilsetningsstoff for alle dyr, forodning (EU) nr. 1334/2003 og forodning (EU) nr. 479/2006 som godkjenner jerndkstran som fôrtilsetningsstoff for smågris.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dette er en administrativ endring som ikke har konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.02.2019
Anvendelsesdato i EU
28.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
18.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0230
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro