Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1018 av 13. juli 2020 om godkjenning av det aktive stoffet jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1018 of 13 July 2020 approving the low risk active substance ferric pyrophosphate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009, BROS Sp. z o.o. Den 28. december 2015 indsendte Sp.k. til Polen en ansøgning om godkendelse af aktivstoffet ferripyrophosphat.

(2) I overensstemmelse med forordningens artikel 9, stk. 3, meddelte Polen, som rapporterende medlemsstat, den 24. juni 2016 ansøgeren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«), at ansøgningen kunne antages.

(3) Den 21. august 2018 indsendte den rapporterende medlemsstat, med kopi til autoriteten, et udkast til vurderingsrapport til Kommissionen, hvori det vurderes, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4) Autoriteten handlede i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 anmodede den ansøgeren om at fremlægge supplerende oplysninger for medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten. Den rapporterende medlemsstats vurdering af de supplerende oplysninger blev den 9. august 2019 fremlagt for autoriteten i form af et opdateret udkast til vurderingsrapport.

(5) Den 17. december 2019 fremsendte autoriteten sin konklusion om, hvorvidt aktivstoffet ferripyrophosphat kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen. Autoriteten gjorde sin konklusion tilgængelig for offentligheden.

(6) Kommissionen forelagde den 23. og 24. marts 2020 den reviderede vurderingsrapport om ferripyrophosphat og den 19. maj 2020 et udkast til forordning om godkendelse af ferripyrophosphat for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(7) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(8) Det er fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt for en eller flere repræsentative anvendelser af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, og navnlig de anvendelser, der er undersøgt og udførligt beskrevet i den reviderede vurderingsrapport.

(9) Kommissionen mener endvidere, at ferripyrophosphat er et lavrisikoaktivstof i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Ferripyrophosphat er faktisk ikke et problematisk stof, og det opfylder betingelserne i punkt 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, herunder punkt 5.1.2, andet afsnit. Selv om ferripyrophosphat mere specifikt anses for at være persistent, dissocieres det med tiden til ioner, som er en naturlig bestanddel af menneskers kost, som er allestedsnærværende i miljøet og væsentlige for dyrs og planters funktionsmåde. Den yderligere eksponering, som mennesker, dyr og miljø udsættes for ved de anvendelser, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, forventes derfor at være ubetydelig sammenlignet med den forventelige eksponering i naturligt forekommende situationer.

(10) Ferripyrophosphat bør derfor godkendes som lavrisikostof.

(11) I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2020
Anvendelsesdato i EU
03.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet