Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2022/1374 av 5. august 2022 om godkjenningen av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til slaktesvin, avvente smågriser og purker og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 333/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1374 of 5 August 2022 concerning the authorisation of potassium diformate as a feed additive for weaned piglets, pigs for fattening and sows, and repealing Implementing Regulation (EU) No 333/2012

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.9.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av kaliumdiformat som konserveringsmiddel i fôr til avvent smågris, slaktegirs og purker. Tilsetningsstoffet skal konservere rå fisk og fiskeprodukter med størsteinnhold på 9 000 mg kaliumdiformat/kg rå fisk. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø med de gitte forutsetningene for bruk;

• Størsteinnhold for purker på 12 000 mg/kg fullfôr

• Størsteinnhold for avventsmågris og slaktegris på 6 000 mg/kg fullfôr

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.08.2022
Anvendelsesdato i EU
28.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet