Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter