Godkjenning av karvakrol, kanelaldehyd og oleoharpiks som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1490 av 3. september 2015 om godkjenning av et preparat av karvakrol, kanelaldehyd og oleoharpiks av Capsicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Pancosma France S.A.S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1490 of 3 September 2015 concerning the authorisation of the preparation of carvacrol, cinnamaldehyde and capsicum oleoresin as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Pancosma France S.A.S.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsaktent gjelder godkjenning av et preparat som består av mikropartikler fra ulike planteekstrakter som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer (forbedrer produksjonsresultat) er tilføyd. Det inneholder de aktive stoffene: Karvacrol 4,6-5,3% som stammer fra karve, 2,6-3,2 % cinnamaldehyd fra kanel og > 2% capsium oleoresin fra paprika, og bærestoffet er rapsolje. De aktive stoffenere godkjent hver for seg som smaksstoffer i fôr og mat. Preparatet har grense for største tillatte innhold på 100 mg/kg fullfôr, og dette er også anbefalte minstemengde. Preparatet skal ikke tilsettes i fôr samtidig med at det tilsettes andre kilder for de samme aktive stoffene. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert godkjenningssøknaden og fant at preparatet er trygt i bruk og at det har effekt ved å forbedre fôrutnyttelsen hos slaktekylling. Tilsetning av angitt mengde i fôret fører ikke til lukt eller smak på spiselige deler av kyllingslaktet.

Rettsaktforslaget ble diskutert og votert i SCPAFF, seksjon fôrvarer i juli og er nå vedtatt av Kommisjonen. Godkjenningen av preparatet har varighet til 24. september 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Preparatet kan føre til bedre fôrutnyttelse i slaktekyllingproduksjonen, men det er fôrvirksomhetene og kundene deres som avgjør om det vil bli tatt i bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet er vurdert både til å være trygt i bruk og ha en viss effekt på produksjonsresultatene. Noen vil trolig være skeptisk til å ta i bruk et preparat framstilt av krydderekstrakter, selv om riktig dosering ikke har gitt smak på kyllingkjøtt i forsøk. Bruken av nytt tilsetningsstoff kan føre til dyrere fôr. Med den dårlige lønnsomheten det er i slaktekyllingproduksjon nå, vil spørsmålet være om økte fôrkostnader kan oppveies av bedre fôrutnyttelse. Det er derfor uvisst om det vil bli tatt i bruk av den norske fôrindustrien.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.09.2015
Anvendelsesdato i EU
24.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 137-139
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.02.2016
Anvendes fra i Norge
22.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1490
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro