Godkjenning av kitosan som basisstoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/456 av 21. mars 2022 om godkjenning av basisstoffet kitosin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/456 of 21 March 2022 approving the basic substance chitosan in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.4.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner kitosan som basisstoff. Basisstoffet har ikke tidligere vært godkjent til bruk som plantevernmiddel.

Stoffet blir nå oppført på liste C i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Merknader
Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 22. mars 2022.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Kitosan har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge. Kitosan benyttes til blant annet til vannrensing, ved heling av sår, i kosmetikkindustrien og i kosttilskudd.

Stoffet brukes for å fremme plantenes egne forsvarsmekanismer i diverse kulturer som oliven, druer, grasvekster mm.

Status
Rettsakten har vært til behandling i kommisjonsarbeidsgruppen "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.03.2022
Anvendelsesdato i EU
11.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet