Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/965 av 21. juni 2022 om tillatelse til å bringe kjerner fra den spiselige sort av Jatropha curcas L. i omsetning som et nytt næringsmiddel og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/965 of 21 June 2022 authorising the placing on the market of kernels from the edible variety of Jatropha curcas L. as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner chutakjerner (Jatropha curcas L.) som ny mat-ingrediens i ulike næringsmidler.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte i en risikovurdering vedtatt 24. november 2021 at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksvilkår.

Søkeren ba om databeskyttelse for flere studier, og EFSA og KOM har vurdert at kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ny mat-ingrediensen vil ved rettsakten føres opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår. Lovbestemt betegnelse er «kjerner fra spiselig Jatropha curcas L.». Spesifikasjoner er angitt i tabell 2 i unionslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.06.2022
Anvendelsesdato i EU
12.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet