Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2261 av 15. desember 2016 om godkjenningen av kopper(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2261 of 15 December 2016 concerning the authorisation of copper(I) oxide as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av mikromineralet kopper (I) oksid som en ny kopperkilde til alle dyrearter, og er klassifisert i kategorien «Ernæringsmessige tilsetningsstoffer» i den funksjonelle gruppen «Sporstoffer». EFSA har vurdert at preparatet er trygt for dyre- og humanhelse, og viser videre til at dette kopperproduktet vurderes til ikke å ha andre effekter enn øvrige kopperprodukter for miljøet. Det er satt ulike størsteinnhold for ulike dyrearter, som samsvarer størsteinnhold for kobber. Videre vurderer EFSA at preparatet er en effektiv kopperkilde for alle dyreslag.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Norge har et unntak i EØS-avtalen for kobber brukt som vekstfremmer. Størsteinnholdet av kobber(I)oksid for smågris (170 mg/kg) ses på som en vekstfremmer. Siden dette kun dreier seg om et nytt stoff i kategorien kopper, er det imidlertid ikke behov for tilpasning på dette punktet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har kommet med en ny vurdering av kobbernivå i fôr, og det foregår derfor en diskusjon rundt størsteinnhold av kobber i fôr i EU. Det er vurdert aksptablet å godkjenne dette produktet nå, og at størsteinnhold av kopper blir en senere diskusjon og vil gjelde for alle kopperprodukter. Det vurderes at det ikke er riktig å behandle dette kopperproduktet anderledes enn andre kopperprodukter, siden preperatet vurderes av EFSA som like trygt som de øvrige produktene.

Det er en utfordring med innhold av bly i dette kopperproduktet. Det kan se et ut til å være behov for en generell riskovurdering for innhold av bly i ulike mineralprodukter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Anvendelsesdato i EU
05.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2261
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro