Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter