Godkjenning av kolekalsiferol som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1492 av 21. august 2017 om godkjenning av kolekalsiferol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1492 of 21 August 2017 concerning the authorisation of cholecalciferol as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.9.2017)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder regodkjenning av vitamin D (kolekalsiferol) som fôrtilsetningsstoff i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer», i gruppen «vitaminer, provitaminer og kjemiske veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning». Vitaminet er regodkjent for alle dyrearter. For fôr der det er tilsatt vitamin D, er det på grunnlag av søknaden om godkjenning fastsatt tillatt størsteinnhold for ulike dyrearter. Vitaminet er regodkjent med samme størsteinnhold som tidligere , foruten for «Annet fjørfe» hvor størsteinnholdet er økt fra 0,075 mg/kg (3000 IU) til 0,080 mg/kg (3200 IU). Det ble ikke søkt om økning i størsteinnhold for fiskefôr. Således har vi med den nye forordningen fått en videreføring av eksisterende rettstilstand for fiskefôr.

Norge har tidligere bedt om en økning av størsteinnholdet av vitamin D i laksefôr fra 0,075 mg/kg (3000 IU) til 1,5 mg/kg (60 000 IU). Denne høye økningen er begrunnet med behov for å kunne dekke laksens ernæringsbehov og et ønske om å beholde laksens høye innhold av vitamin D i filet. EFSA har vurdert dette og har konkludert at det er trygt for fisken og for konsumenten med et størsteinnhold på 1,5.

EFSA har derimot ikke vurdert dette størsteinnholdets eventuelle negative effekter på miljø, som det er krav om.

Det er viktig å merke seg at for fôr der vitamin D ikke er tilsatt, er det ingen øvre grense for hvor mye vitamin D fôret kan inneholde.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Imidlertid vil det at størsteinnholdet for fôr til fisk ikke er økt, fortsatt påvirke vilkårene for fiskefôrproduksjon på en uheldig måte.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer den delen av rettsakten som omhandler landdyr som EØS-relevant og akseptabel.

Råvarene brukt i fiskefôr har endret seg dramatisk. Tidligere var marine råvarer dominerende, men i dag utgjør vegetabilske råvarer ca 70 % av fiskefôret. Da det var høyt innhold av marine råvarer, var det ikke nødvendig å tilsette vitamin D, men i dag er det nødvendig å tilsette vitamin D, og da kan altså ikke størsteinnholdet være høyere enn grensen fastsatt i foreliggende og tidligere forordning.

Utfordringen for fiskefôrprodusentene er at det er store variasjoner i innholdet av vitamin D i de vegetabilske råvarene. Samtidig er vinduet mellom fiskens behov og tillatt størsteinnhold svært smalt (0,06 mg/kg (laksefisk) vs 0,075 mg/kg). Dette får som konsekvens at sannsynligheten for å komme over tillatt størstemengde ikke er ubetydelig når man samtidig skal sikre at laksens behov for vitamin D er dekket.

Et høyere tillatt størsteinnhold vil gjøre det langt enklere for fôrprodusentene å overholde kravet til størsteinnhold samtidig som fiskens behov dekkes.

Kommisjonen stiller seg positivt til å endre kravet til størsteinnhold av vitamin D i fiskefôr, men det forutsetter at Norge gjør studier på miljøpåvirkninger, slik at EFSA kan gjennomføre en risikovurdering.

I "SUMMARY REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON PLANTS, ANIMALS, FOOD AND FEED HELD IN BRUSSELS ON 17 JULY 2017 - 19 JULY 2017 (Section Animal Nutrition)" står det "The Commission's representative informed that increasing the levels for fish will require additional studies for the impact on the environment. The Commission will contact the representative of Norway to verify if those studies will be available and then request to EFSA a new assessment for the environment."

Sjømat Norge er kontaktet og man nødvendige studier vil bli gjennomført.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 21.08.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.08.2017
Anvendelsesdato i EU
11.09.2017

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 322-325
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1492
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro