Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/972 av 17. juni 2016 om godkjenningen av L-arginin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/972 of 17 June 2016 concerning the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.7..2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff, klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonellegruppen Aminosyrer mm. Preparatet er framstilt ved fermentering med en bakteriestamme som ikke er genmodifisert. Aminosyren L-arginin er essensiell til enkelte dyrearter, som fisk, fugl og kjøttetere, men ikke til andre voksne pattedyr. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk og at det er en god argininkilde til dyr som denne aminosyren er essensiell for. Det er ikke satt grenseverdier for innhold i fôr til noen dyrearter.Tilsetningen i fôret må tilpasses dyras aminosyrebehov og innholdet i totalrasjonen. Skal preparatet brukes i drøvtyggerfôr, er coating nødvendig for å hindre nedbryting i vomma. Ved merking av preparatet skal det angis at det er produsert med hjelp av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP.

Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. Saken ble votert over i mai 2016, og forslaget til rettsakt fikk enstemmig tilslutning. Godkjenningen er nå fastsatt som en forordning i EU, og den har varighet til 8. juli 2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Aminosyren L-arginin har vidt bruksområde, og den er er trygg, effektiv og uproblematisk på alle måter. Tilsetningen i fôr begrenser seg selv, da aminosyrer er dyre. Det er ingenting å tjene på å tilsette mer enn nødvendig. Det fører ikke ikke til økt proteinavleiring i husdyrprodukter eller øker dyras trivsel, tvert i mot. Overskuddet skilles ut med urin, og det vil bli en belastning på kroppen.

Status
Forslaget til rettsakt ble votert i PAFF, seksjon fôrvarer i mai 2016, og det var enstemmighet for å godta det framlagte forslaget.

Rettsakten er nå vedtatt i EU, og den er under vurdering i EØS/EFTA-landene. Den trer i kraft i EU 8. juli, men noe senere i Norge, da den må innlemmes i EØS-avtalen først.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.06.2016
Anvendelsesdato i EU
08.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 40-42
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0972
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro