Godkjenning av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fortilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/662 av 28. april 2015 om godkjenningen av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/662 of 28 April 2015 concerning the authorisation of L-carnitine and L-carnitine L-tartrate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av to carnitinpreparater som fôrtilsetningtsstoff til alle dyrearter. De er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm. Preparatene er kjemisk framstilt, har en renhet på > 97% og det er ikke foreslått noen restriksjoner på bruken i fôr. Siden det ikke er foretatt endringer i preparatene fra den tidligere godkjenningen, er det foreslått en overgangsordning der preparatene som er produsert etter tidligere godkjenning kan benyttes. Det er satt visse betingeler for overgangsperioden, der restalger av preparater og premiks der de inngår kan brukes opp. Den har ulik lengde for bruk i fôr til matproduserende dyr og til kjæledyr.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr. Den har varighet 19. mai 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget til rettsakt får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatene på samme måte som før. Med den overgangsperioden som er foreslått, kan restlager produsert etter tidligere godkjenning, på visse betingleser brukes opp. Det er en ressursvennlig og god løsning for alle.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementt, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relvant og akseptabel.

Siden dette er en re-godkjenning får rettsakten ingen konsekvenser. Det er ikke gjort materielle endringer i den opprinnelige godkjenningen, og virksomhetene har fått en god overgangsperiode for å tilpasse seg det nye regelverket.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2015
Anvendelsesdato i EU
18.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.10.2015
Anvendes fra i Norge
05.10.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0662
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro