Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2306 av 10. desember 2015 om godkjenningen av L-cystein hydroklorid-monohydrat som et fôrtilsetningsstoff til katt og hund

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2306 of 10 December 2015 concerning the authorisation of L-cysteine hydrochloride monohydrate as a feed additive for cats and dogs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av et preparat av den svovelholdige aminosyren L-cystein, brukt som smaksstoff i fôr til katt og hund. Preparatet er framstilt ved hydrolyse av keratin fra fjørfe-fjør. Det er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Smaksstoffer. Det er ikke satt grenser for tillatt innhold i fôr, men på bruksanvisningen/merkingen skal det angis at tildeling av L-cystein i fôret skal avhenge av behovet katter eller hunder har for svovelholdige aminosyrer. Dessuten at en må ta hensyn til andre svovelholdige aminosyrer i fôrrasjonen.

Re-godkjenning ble vurdert av European Food safty Authority, EFSA, og deres konklusjon er at preparatet er trygt i bruk. Det er godkjent som aromastoff i mat, og derfra trekkes konklusjonen om at det også er effektivt for å gi smak til kjæledyrfôr. Siden det bare er formelle endringer i re-godkjenningen fra den opprinnelige, er preparatet gitt en overgangsperiode. I denne perioden kan lagervare preparatet og premiks der det inngår, på visse betingelser brukes opp innen en gitt dato, og den vil være 6 måneder etter rettsakten trer i kraft. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder preparatet får tilsvarende overgangsperiode av 24 måneders varighet på samme betingelser.

Re-godkjenningen av aminosyrepreparatet brukt som smaksstoff i kjæledyrfôr ble drøftet i PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert der i november. Med de merkekravene som var foreslått, ble det enighet om innholdet i rettsaktforslaget.r Re-godkjenningen er nå fastsatt i en forordning. Den har varighet til 31. desember 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-foskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Preparatet kan brukes som før, og med en gunstig overgangsperiode, kan også lagervaren brukes opp på gitte betingelser. Det er god ressursutnyttelse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenning fører til at preparatet kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der det har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse. Kjæledyrfôrindustrien er en betydelig industri i EU, men av svært lite omfang i Norge.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.12.2015
Anvendelsesdato i EU
31.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 149-151
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2016
Anvendes fra i Norge
26.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2306
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro