Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av E. coli i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1761 av 25. november 2020 om godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av Escherichia coli KCCM 80109 og Escherichia coli KCCM 80197 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1761 of 25 November 2020 concerning the authorisation of L-cysteine hydrochloride monohydrate produced by fermentation with Escherichia coli KCCM 80109 and KCCM 80197 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av L-cystein monohydroklorid monhydrat (C3H7NO2S HCL H2O) som aromastoff i fôr for alle dyr. Tilsetningsstoffet er produsert ved hjelp av to ikke-genmodifiserte stammer av Escherichia coli (KCCM 80109 og KCCM80197). Bakteriestammene oppfyller QPS Side 3 av 6 kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Dette tilsetningsstoffet er et godkjent aromastoff i mat og det er forventet å ha samme effekt i fôr. Det skal merkes med anbefalt størsteinnhold på 25 mg/kg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2020
Anvendelsesdato i EU
16.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet