Godkjenning av L-cystin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1006/2013 av 18. oktober 2013 om godkjenningen av L-cystin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1006/2013 of 18 October 2013 concerning the authorisation of L-cystine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av L-cystin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. L-cystin er framstilt ved hydrolyse av keratin fra fjør og skal ha en renhet på 98,5%. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner at stoffet er trygt i bruk og at det har effekt som kilde for svovelholdige aminosyrer til alle dyrearter. Det er ikke angitt grense for minste eller største tillatte innhold av stoffet i fôrvarer. Imidlertid er det krav om at tilsetning av L-cystin i fôrvarer skal avhenge av behovet dyr som fôret er beregnet til har for svovelholdige aminosyrer, og av innholdet av svovelholdige aminosyrer i den totale fôrrasjonen. Det er angitt analysemetode for stoffet.

Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 8. november 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsaken får ingen konsevkvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da det allerede kontrolleres for tilsetning av aminosyrer i fôrvarer.

Godkjenningen av L-cystin utvider gruppen godkjente svovelholdige aminosyrer, da bare methionin har vært godkjent tidligere. Det gir fôrvirksomhetene større valgmuligheter. Fôrblandinger kan i større grad tilpasses dyras behov for enkelte aminosyrer, selv om de svovelholdige i stor grad kan erstatte hverandre. Overskudd av aminosyrer lagres ikke i kroppen, men skilles ut i urin, som nitrogenforbindelser. En godt tilpasset fôrrasjon vil derfor være gunstig både for dyret og for miljøet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir mulighet til å benytte to svovelholdige aminosyrer som fôrtilsetningsstoff, og fôrrasjonen kan i større grad tilpasses dyras behov. Selv om de svovelholdige aminosyrene i stor grad kan erstatte hverandre, er det likevel best å ta hensyn til hver av dem ved sammensetning av fôrrasjoner. Da overskudd av aminosyrer i fôr skilles ut i urin, vil utskillelse av nitrogen i urin avta jo mer veltilpasset fôrrasjonen er. Godkjenningen er derfor positiv så vel for dyr som for miljøet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.10.2013
Anvendelsesdato i EU
08.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 56-57
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2014
Anvendes fra i Norge
21.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1006
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro