Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1796 av 30. november 2020 om godkjenning av L-glutamin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1796 of 30 November 2020 concerning the authorisation of L-glutamine produced by Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af L-glutamin produceret af Corynebacterium glutamicum KCCM BP-02524 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »aminosyrer, deres salte og analoger« og i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer« af L-glutamin produceret af Corynebacterium glutamicum KCCM BP-02524 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 18. marts 2020, at L-glutamin produceret af Corynebacterium glutamicum KCCM BP-02524 under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, menneskers sundhed eller miljøet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet er en effektiv kilde til glutamin til alle dyrearter, og at supplerende L-glutamin, for at være fuldt effektivt hos drøvtyggere, bør beskyttes mod nedbrydning i vommen.

(5) For så vidt angår anvendelsen som aromastof fastslår autoriteten, at der ikke kræves yderligere dokumentation for effektiviteten ved anvendelse ved den anbefalede dosis. L-glutamin må ikke anvendes som aromastof i drikkevand. Ved den anbefalede dosis giver L-glutamin som aromastof ikke anledning til betænkeligheder. Det forhold, at L-glutamin ikke må anvendes som aromastof i drikkevand, udelukker ikke anvendelse heraf i foderblandinger, der gives via vand. Der bør fastsættes restriktioner og betingelser for at muliggøre bedre kontrol med L-glutamin som aromastof. Det anbefalede indhold af L-glutamin bør angives på etiketten til tilsætningsstoffet. Hvis sådant indhold overskrides, bør der angives visse oplysninger på etiketten til forblandinger.

(6) Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har ligeledes gennemgået rapporterne om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7) Vurderingen af L-glutamin produceret af Corynebacterium glutamicum KCCM BP-02524 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette tilsætningsstof bør derfor godkendes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.11.2020
Anvendelsesdato i EU
21.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet