Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1420 av 22. august 2022 om godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat framstilte av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1420 of 22 August 2022 concerning the authorisation of L-glutamic acid and monosodium glutamate produced by Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 as feed additives for all animal species

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyrene L-glutaminsyre og mononatrium L-glutamatmonohydrat produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (NITE BP-01681) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann og som aromastoff i fôr til alle dyr. Det er ikke detektert levende rester eller rekombinant DNA fra mikroorganismen i produktet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffene som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA vurderer tilsetningsstoffene som effektive arminosyrekilde, men for å ha effekt for drøvtyggere må det beskyttes mot nedbrytning i vom. Dette er kjente smaksforsterkere i mat og er ventet å ha samme effekt i fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.08.2022
Anvendelsesdato i EU
12.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet