Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1469 av 5. september 2022 om godkjenningen av L-lysinsulfat produsert av Escherichia coli CGMCC 7.398 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1469 of 5 September 2022 concerning the authorisation of L-lysine sulphate produced by Escherichia coli CGMCC 7.398 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-lysinsulfat produsert ved hjelp av Escherichia coli (CGMCC 7.398) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr til alle dyr.Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt et størsteinnhold på 10 000 mg/kg fôr. L-lysinsulfat er en effektiv aminosyrekilde, men for å være effektiv for drøvtyggere må det beskyttes mot nedbrytning i vom.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.09.2022
Anvendelsesdato i EU
26.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet