Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1493 av 8. september 2022 om godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 og Escherichia coli KCCM 80246 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1493 of 8 September 2022 concerning the authorisation of L-methionine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-metionin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (KCCM 80245) og Escherichia coli (KCCM 80246) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann til alle dyr. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-metionin er en effektiv aminosyrekilde, men for å være effektiv for drøvtyggere må det beskyttes mot nedbrytning i vom.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.09.2022
Anvendelsesdato i EU
29.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet