Godkjenning av L. plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1111/2011 av 3. november 2011 om godkjenning av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetning til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1111/2011 of 3 November 2011 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert: 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et nytt mikroorganismepreparat til bruk ved ensilering av fôr til alle dyrearter. Preparatet av Lactobacillus plantarun (NCIMB 30236) er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler og har identifikasjonsnr. 1k2073.

Lactobacillus buchneri ( DSM 21762) er ikke en genmodifisert mikrorgansime. Vurdering til bruk i fiskefôr er ikke gjort. Ensileringsmiddelet skal brukes ved ensilering av gras og grovfôr så dette er ikke aktuelt til fisk.

Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det har også potensial for å bedre kvaliteten av surfôr fra ulikt materiale ved å senke pH og øke konserveringseffekten for tørrstoff og protein i fôret. Minste tillatte innhold av preparatet i ferskt materiale som ensileres er 2,4x108 KDE/kg, når preparatet ikke brukes i blanding med andre mikrobiologiske ensileringsmidler, (KDE er kolonidannende enheter). Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen av preparatet har varighet til 24.11.2021, og den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsaken medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen andre konsekvenser enn at det blir enda flere mikrobiologiske ensileringsmidler å velge blant, både for de som omsetter slike midler og for bønder som ønsker å bruke midlene. Mattilsynets tilsynsvirksomhet påvirkes ikke.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse-og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemetet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.11.2011
Anvendelsesdato i EU
24.11.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 245-246
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1111
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro