Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/229 av 19. februar 2020 om godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/229 of 19 February 2020 concerning the authorisation of L-tryptophan as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.3.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-tryptofan som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. L-trypotfan er produsert ved hjelp av Escherichia coli (KCCM 80135), Escherichia coli (KCCM 80152), Escherichia coli (CGMCC 7.248) eller Corynebacterium glutamicum (KCCM 80176). For å beskytte de som jobber med produksjon av tilsetningsstoffet er det krav til maksimalinnhold av endotoksiner i luften (1600 IU endotoksiner/m3 luft). EFSA har vurdert tilsetningsstoffet til å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er også en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-tryptofan skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.02.2020
Anvendelsesdato i EU
11.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.11.2020
Anvendes fra i Norge
06.11.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0229
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro