Godkjenning av laboratorium i Ukraina for kontroll av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/261/EU av 3. juni 2013 om godkjenning av et laboratorium i Ukraina til å foreta serologisk testing for å kontrollere virkningen av rabiesvaksiner

Commission Implementing Decision 2013/261/EU of 3 June 2013 authorising a laboratory in Ukraine to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner et laboratorium i Ukraina til å utføre serologisk testing av blodprøver av hunder, katter og ildere for å kontrollere virkning av rabiesvaksinering.

Laboratoriet som får godkjenning er:

State Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary Sanitary Expertise
30m Donetskaya st.
Kiev 03151
Ukraine

Rettsakten gjelder fra 15. juni 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i regelverket, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer enda et laboratorium kan kontrollere virkningen av rabiesvaksinering, som kreves for innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjestater til EØS. Rettsakten bedrer dermed tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller for Mattilsynet.

Notifisering
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.06.2013
Anvendelsesdato i EU
15.06.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
15.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0261
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro