Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1417 av 22. august 2022 om godkjenningen av preparatet av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som fôrtilsetningsstoff til alle fjærkrearter og -kategorier bortsett fra verpehøner og slaktekyllinger og til prydfugler og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275 (innehaver av godkjenningen Centro Sperimentale del Latte)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1417 of 22 August 2022 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus acidophilus CECT 4529 as a feed additive for all poultry species and categories, other than laying hens and chickens for fattening, and for ornamental birds and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2275 (holder of authorisation: Centro Sperimentale del Latte S.r.l.)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av utvidet bruk av et preparat bestående av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529). Dette preparatet er tidligere godkjent som avlteknisk tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for verpehøns, slaktekylling, hund og katt og er nå godkjent for alle fjørfe og prydfugler. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt med følgende minsteinnhold: 1x109 CFU/Kg for fullfôr og 5x108 CFU/L for drikkevann.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
22.08.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.08.2022
Anvendelsesdato i EU
12.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet