Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) til alle dyrearter: korrigering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/426 av 10. mars 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 med hensyn til godkjenningen av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/426 of 10 March 2021 correcting Implementing Regulation (EU) No 1263/2011 as regards the authorisation of Lactococcus lactis (NCIMB 30160) as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder retting av feil i forordning 1263/2011 som godkjenner Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som fôrtilsetningsstoff for alle dyr. Godkjenninger gis for 10 år, men ved en feil ble det i dette tilfellet gitt godkjenning til 16.08.2030. Datoen for når godkjenningen utgår er derfor foreslått endret fra 16.08.2030 til 26.12.2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.03.2021
Anvendelsesdato i EU
16.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0426
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro