Godkjenning av Latvia som offisielt fri for enzooisk bovin leukose: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/449/EU av 27. juli 2012 som endrer vedtak 2003/467/EF om anerkjennelsen av Latvia som offisielt fri for enzootisk bovin leukose

Commission Implementing Decision 2012/449/EU of 27 July 2012 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State

Siste nytt

EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innfører Latvia på listen over land/regioner som er erklært frie for storfeleukose (enzootisk bovin leukose). Listen foreligger i vedlegg III til kommisjonsvedtak 2003/467/EF. Latvia har lagt frem for Kommisjonen tilfredsstillende dokumentasjon (jf. krav i henhold til direktiv 64/432/EØF) for å bli erklært fri for sykdommen. Vedlegg III til kommisjonsvedtak 2003/467/EF endres i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Land- og regionslistene i EØS er, med få unntak, ikke tatt med i våre nasjonale forskrifter. Informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.07.2012
Anvendelsesdato i EU
20.08.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 33-34
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
04.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0449
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro