Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/250 av 15. februar 2018 om godkjenningen av metyl-2-furoat, bis-(2-metyl-3-furyl)-disulfid, furfural, furfuryl-alkohol, furanmetanetiol, S-furfuryl-acetotioat, difurfuryl-disulfid, metyl-furfuryl-sulfid, 2-metylfuran-3-tiol, methyl-furfuryl-disulfid, methyl-2-methyl-3-furyl-disulfid og furfuryl-acetat som tilsetning til fôr til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/250 of 15 February 2018 concerning the authorisation of methyl 2-furoate, bis-(2-methyl-3-furyl) disulphide, furfural, furfuryl alcohol, furanmethanethiol, S-furfuryl acetothioate, difurfuryl disulphide, methyl furfuryl sulphide, 2-methylfuran-3-thiol, methyl furfuryl disulphide, methyl 2-methyl-3-furyl disulphide and furfuryl acetate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av 13 aromastoffer som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Dette er aromastoffer som tilhører kjemisk gruppe 14 (furfuryl og furan derivater, med og uten sidekjedesubstitutter og heteroatomer). Preparatene er søkt regodkjent i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer», i gruppen «aromastoffer». Aromastoffer forsterker lukten eller smaken av fôrvaren de tilsettes.

Stoffene er vurdert av EFSA å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet, og er godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Stoffene er ustabile i vann og er derfor ikke foreslått godkjent for tilsetning i vann. Ved merking av stoffene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er regodkjenning blir det gitt en overgangsperiode

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2018
Anvendelsesdato i EU
15.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2018
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0250
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro