Godkjenning av monensin-natrium som fôrtilsetning til livkylling

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 140/2012 av 17. februar 2012 om godkjenningen av monensinnatrium som fôrtilsetningsstoff til livkylling (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV Belgium)

Commission Implementing Regulation (EU) No 140/2012 of 17 February 2012 concerning the authorisation of monensin sodium as a feed additive for chickens reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV Belgium)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et koksidiostatikum som fôrtilsetningsstoff til livkylling inntil 16 ukers alder. Preparatet er tidligere godkjent brukt i fôr til slaktekylling og til kalkun inntil 16 ukers alder. Monensin natrium er blant de koksidiostatika Norge har godkjent. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av premiks, og det skal ikke brukes i fôrblandinger som inneholder andre koksidiostatika. Det er fastsatt både minste og største tillatte mengde av preparatet som kan tilsettes i livkyllingfôr. De er hhv. 100 mg og 125 mg aktivt stoff/kg fullfôr. Preparatet har en tilbakeholdelsestid på 1 døgn før slakting. Det er også satt grenser for største tillatte innhold av monensin natrium som kan gjenfinnes i visse næringsmidler, MRL-verdier. De er for livkylling 25 mikrogram/kg skinn og fett og 8 mikrogram/kg for lever, nyrer og muskel, alt i våtvekt. Ved merking av fôrvarer som inneholder monensin natrium skal det angis at det inneholder ionofore stoffer og at det derfor ikke skal benyttes samtidig med visse medisiner, da det kan gi uønskede bivirkninger. Innehaveren av godkjenningen er pålagt å etablere og gjennomføre et overvåkingsprogram for å påvise hvorvidt koksidiene kan opparbeide resistens. Det er angitt analysemetode for preparatet. European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk på de betingelsene som er angitt ovenfor.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 7. mars 2022.

Det er ingen rapporteringsforpliktelser knyttet til godkjenningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det føres allerede tilsyn med bruken av koksidiostatika i fôr, inkl. med rester i fôrvarer der koksidiostatika ikke skal forekomme. Fôrindustrien kan nå benytte samme koksidiostatikum i flere fjørfefôrblandinger. Godkjenningen åpner for å tilsette koksidiostatika i fôr til livkylling, noe livkyllingprodusentene kan finne aktuelt. Det kan være aktuelt å forebygge mot koksidiose i disse besetningene for å unngå syke dyr med dårlig tilvekst, trivsel og med lidelser. Slik kan godkjenningen gi positive økonomiske konsekvenser for produsentene og gi bedre dyrevelferd.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.02.2012
Anvendelsesdato i EU
06.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 25-26
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0140
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro