Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1416 av 20. august 2015 om godkjenningen av natriumbisulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1416 of 20 August 2015 concerning the authorisation of sodium bisulphate as feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder søknad om re-godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetningsstoff med to funksjoner: 1) Konserveringsmiddel i fôr til alle dyrearter og 2) Syreregulator i fôr til matproduserende dyr. Begge er funksjonelle grupper i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer, og preparatet er kjemisk framstilt. Aktivt stoff skal utgjøre >95,2% av preparatet. Som konserveringsmiddel er det satt grenser for største tillatte innhold på 20 g/kg fullfôr til katt, 10 g/kg fullfôr til mink og 4 g/kg fullfôr til alle andre dyrearter. Som syreregulator er grenseverdien 4 g/kg fullfôr til alle dyrearter med unntak av katt, mink og andre ikke-matproduserende dyr. Uansett klassifisering og formål, er det presisert at om det brukes ulike kilder for natriumbisulfat samtidig, skal ikke innholdet av dem tilsammen overstige grensen for størsteinnhold i fullfôr. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert re-godkjenningssøknaden og fant at preparatet er trygt i bruk, når grensene for størsteinhold overholdes. Det har ønsket effekt både som konserveringsmiddel og syreregulator i fôr til dyreartene det er godkjent til.

Det ble også søkt om re-godkjenning av natriumbisulfat som ensileringsmiddel. Ensileringseffekten viste seg imidlertid å være svært begrenset, så den anvendelsen ble ikke re-godkjent.

Rettsakten er fastsatt i EU i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 10. september 2025.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden dette er en re-godkjenning, vil preparatene kunne benyttes på samme måte som syreregulator og konserveringsmiddel. Bruken som ensileringsmiddel vil ikke lenger være godkjent, da ensileringseffekten er for dårlig. Det er mange andre godkjente ensileringsmidler som kan erstatte natriumbisulfat.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Da natriumbisulfat ikke har effekt som ensileringsmiddel, er et riktig ikke å re-godkjenne det. De andre formålene det er søkt re-godkjenning til, er godt dokumentert, og preparatet kan derfor trygt brukes som før til de anvendelsene. Samordning av grenseverdiene for tillatt innhold i fôr til matproduserende og ikke-matproduserende dyr er positivt. jf forordning (EU) 2015/1414.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.08.2015
Anvendelsesdato i EU
11.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 20-23
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.04.2016
Anvendes fra i Norge
08.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1416
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro