Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr og ikke-matproduserende dyr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1414 av 20. august 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 om godkjenningen av natriumbisulfat som fôrtilsetningsstoff til kjæledyr og til ikke-matproduserende dyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1414 of 20 August 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 136/2012 concerning the authorisation of sodium bisulphate as feed additive for pets and for non-food producing animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder godkjenning av nye betingelser for bruk av natriumbisulfat som syreregulator og som smaksstoff i fôr til mink, katt, andre kjæledyr og ikke-matproduserende dyr. Preparatet ble godkjent til de samme formål ved forordning (EU) nr. 136/2012 og er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoff og den funksjonelle gruppen Syreregulatorer og i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Smaksstoffer. Grenseverdien for størsteinnhold ble foreslått endret fra 5 g/kg fullfôr for alle gjeldende dyrearter og til begge formål. Den er nå fastsatt til 20 g/kg fullfôr til katter, 10 g/kg til mink og 4 g/kg fullfôr til andre kjæledyr og ikke-matproduserende dyr. Endringen er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner at preparatet er trygt i bruk på disse betingelsene. Det er også krav om at dersom det tilsettes natriumbisulfat i fôret fra flere kilder samtidig, skal ikke det totale innholdet overstige grensverdiene for størsteinnhold. Siden dette er endring av en rettsakt, vil godkjenningsperioden for preparat og bruksområdene være den samme som gitt ved første godkjenning, og den er til 8. mars 2022.

Rettsakten ble diskutert i SCPAFF, seksjon fôrvarer i sammenheng med tilsvarende endringer i godkjenning av natriumbisulfat som syreregulator i fôr til alle dyrearter. Det er nødvendig å endre forordning (EU) nr. 136/2012 for å få samsvar mellom rettsaktene som angår natriumbislufat som syreregulator. Rettsakten er fastsatt i EU i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 8. mars 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medføre endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsaktforslaget medfører ingen endringer i Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Å samordne regelverket for bruk av natriumbisulfat som syreregulator i fôr er positivt. Virksomhetene må imidlertid tilpasse seg differensieringen i største tillatte innhold mellom ulike dyrearter, slik den er vedtatt nå.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det er gunstig at regelveket for bruk av natriumbisulfat i fôr til alle dyr blir samordnet. At grenseverdiene for største tillatte innhold er vurdert på nytt og differensiert mellom dyreslag er også positivt, da fordøyelsen hos kjøtteter (mink og en del kjæledyr) og de matproduserende dyra er forskjellig. EFSAs vurdering viser at tilsetningen til alle formål fortsatt er trygg.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.08.2015
Anvendelsesdato i EU
11.09.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 12-15
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.04.2016
Anvendes fra i Norge
08.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1414
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro