Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/49 av 4. januar 2019 om godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/49 of 4 January 2019 concerning the authorisation of sodium selenite, coated granulated sodium selenite and zinc-L-selenomethionine as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.1.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av tre selen preparater som ernæringsmessig fôrtilsetningsstoff i kategorien forbindelser av sporstoffer. Det er ikke foreslått endringer i størsteinnhold: totalt størsteinnhold er 0,5 mg Se/kg fôr med maksimum innhold av organisk selen på 0,20 mg Se/kg fôr. Preparatene er effektive selenkilder for alle dyr. EFSA vurderer preparatene å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø innenfor det fastsatte størstinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenserNår rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.01.2019
Anvendelsesdato i EU
03.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.05.2019
Anvendes fra i Norge
10.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0049
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro