Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/163/EU av 22. desember 2009 om endring av direktiv 94/35/EF om søtstoffer ment til bruk i næringsmidler med hensyn til neotam

Commission Directive 2009/163/EU of 22 December 2009 amending Directive 94/35/EC of the European Parliament and of the Council on sweeteners for use in foodstuffs with regard to neotame

Siste nytt

EØS-komitevedtak 11.6.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2010)

Sammendrag av innhold
Dette direktivet gjelder endring av direktiv 94/35/EF om søtstoff til næringsmidler. Endringsdirektivet ble fastsatt ved komitologi, jf forordning (EF) nr. 1333/2008, siden dette gjelder en oppdatering av en stoffliste i ett av de tre direktivene på tilsetningsstoffområdet. Stofflistene i de tre direktivene på tilsetningsstoffområdet (94/35/EF, 94/36/EF, 95/2/EF) er positivlister, dvs. at det er kun de stoffene som er oppført på listene som kan benyttes i de opplistede næringsmidlene i de opplistede bruksmengdene. Stofflistene i de tre direktivene skal i januar/februar 2011 flettes sammen og overføres til vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008.

Stofflisten i direktiv 94/35/EF om søtstoff til næringsmidler endres ved at ett nytt stoff godkjennes. Dette gjelder søtstoffet neotame.

Merknader
Implementering av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring av forskrift av 21. desember 1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Forskriftsendringen skal høres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert ved skriftlig prosedyre av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Norske interessenter er informert om utkastet til endring, ved at informasjon om dette er sendt på epost til elektronisk kontaktforum for tilsetningsstoffer. Mattilsynet har ikke mottatt kommentarer. Det antas derfor at endringen ikke medfører konsekvenser av betydning for næringen. For forbrukerne vil det være positivt at det blir et større utvalg av søtstoffer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 22.12.2009.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2009
Gjennomføringsfrist i EU
12.10.2010
Anvendelsesdato i EU
12.10.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 64-67
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet