Godkjenning av niacin og niacinamid som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 642/2013 av 4. juli 2013 om godkjenningen av niacin og niacinamid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 642/2013 of 4 July 2013 concerning the authorisation of niacin and niacinamide as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Niacin og niacinamid er re-godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. De er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmesige egenskaper og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer og andre kjemisk veldefinerte stoffer med lik virkning. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner begge stoffene trygge i bruk og at de er en effektiv vitaminkilde til alle dyrearter. Niacin og niacinamid kan trygt tilsettes både fôr og drikkevann, og det er ingen grenseverdier for tilsatt mengde. Det er angitt analysemetode for stoffene. Siden de er uendret siden den opprinnelige godkjenningen er de gitt en overgangsperiode. Stoffer kan merkes og omsettes etter det regelverket som gjaldt før 25. juli 2013 fram til 25. januar 2014. Lagervare av produkter fra denne perioden kan så brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. juli 2023 og er gitt på generelt grunnlag, ikke knyttet til en virksomhet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da dette er en re-godkjenning av et eksisterende produkt. Fôrindustrien kan fortsette å bruke stoffene på samme måte som før. Overgangsperioden gir dem tid til å tilpasse seg det nye regelverkt, spesielt merkebestemmelsene. At lagervaren produsert i overgangsperioden kan brukes opp, er ressursmessig gunstig. Da niacin og niacinamid også kan tilsettes drikkevann, kan bøndene selv dosere dem til husdyra sine. Det er ikke satt noen begrensninger i tildelingen, da dette er vannløselige vitaminer, og overskuddet lett skilles ut av kroppen. Det er derfor ingen sikkerhetsrisiko ved tildelingen i drikkevann på gårdsnivå.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en re-godkjenning av to vitamin B3-former, de er uten begrensninger i bruk og uten andre, nye konsekvenser enn at de kan tilsettes drikkevann, og dermed tildeles av bonden, på gårdsnivå.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.07.2013
Anvendelsesdato i EU
25.07.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 54-56
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.01.2014
Anvendes fra i Norge
20.01.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0642
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro