Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1981 av 4. november 2015 om godkjenning av formaldehyd frigitt fra N,N-metylenbismorpholine som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 6 og 13

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1981 of 4 November 2015 approving Formaldehyde released from N,N-Methylenebismorpholine as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 6 and 13

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.2.2016)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2015/1981 godkjenner formaldehyd frigitt fra N,N-metylenbismorpholine (MBM) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 6 og 13. Produkttype 6 omfatter konserveringsmidler for produkter under lagring. Produkttype 13 omfatter konserveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- eller skjærevæske.

MBM er kandidat for substitusjon i samsvar med artikkel 10(1)(a) i biocidforordningen. Produktvurderingen skal videre ta særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av biocidprodukter er underlagt følgende betingelser:

Produkter kan bare godkjennes for bruk dersom minst en av betingelsene i artikkel 5(2) i biocidforordningen er oppfylt.

For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Dersom eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal tilstrekkelig personlig verneutstyr benyttes.

Ut i fra risikoen for profesjonelle brukere skal blanding og fylling av produkter til formuleringsbeholder være automatisert med mindre det kan forevises at potensiell eksponering av hud, øyne og luftveiene for MBM kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter.

Personer som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning skal sikre at merking inneholder opplysninger spesifisert i artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 - er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Utkast til rettsakt er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.11.2015
Anvendelsesdato i EU
25.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 192-195
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2016
Anvendes fra i Norge
06.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1981
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro