Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringer