Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1362 av 9. august 2016 om fastslåing av at sertifiseringsordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" oppfyller bærekraftskriteriene under europaparlaments- og rådsdirektivene 98/70/EF og 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1362 of 9 August 2016 on recognition of the ‘Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.9.2017)

Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle kravene om fornybardel i fornybardirektivet og kravet om redusert utslippsintensitet i drivstoff i drivstoffkvalitetsdirektivet, må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Bærekraftskriteriene er likelydende i de to direktivene og er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3.

Norge har dessuten et omsetningskrav for biodrivstoff til vegtrafikk, fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Bærekraftskriteriene gjelder også for biodrivstoff som skal regnes med for å oppfylle dette kravet.

Omsetterne skal legge fram revisorgodkjent dokumentasjon på at biodrivstoffet oppfyller bærekraftskriteriene. Som alternativ til dette kan det legges fram dokumentasjon på at biodrivstoffet er omfattet av en godkjent frivillig sertifiseringsordning. Kommisjonen godkjenner de frivillige sertifiseringsordningene gjennom gjennomføringsbeslutninger, som det deretter må vurderes om skal tas inn i EØS-avtalen.

Bærekraftskriteriene ble tatt inn i produktforskriften 1. januar 2014. Kravet om å dokumentere oppfylte bærekraftskriterier fikk dermed virkning i Norge for omsatt biodrivstoff fra og med 2014. Omsetningstallene for 2014 viser at frivillige sertifiseringsordninger ble benyttet for hele 99,7 % av omsatt mengde biodrivstoff.

Sammendrag av innhold
Sertifiseringsordningen RSB EU-RED var godkjent av kommisjonen for perioden 2011-2016. Fordi den femårige godkjenningsperioden nå er utløpt, behøvdes ny godkjenning. Bærekraftskriteriene har med ILUC-direktivet blitt noe endret siden forrige periode, så ordningen har også blitt vurdert opp mot de nye kravene. Disse har trådt i kraft i EU, og er i prosess for mulig innlemmelse i EØS-avtalen. Se eget EØS-notat. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2016/1362/EU innebærer at den frivillige sertifiseringsordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" (RSB EU-RED) er godkjent i en periode på fem år fra 11.august 2016, det vil si til august 2021. Sertifiseringsordningen er global og kan dekke et vidt spektrum av biodrivstoff.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten må tilføyes i EØS-henvisningene i produktforskriften. Det er ikke behov for andre forskriftsendringer. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De frivillige sertifiseringsordningene reduserer den administrative byrden for omsetterne og Miljødirektoratet, som mottar rapporteringen på biodrivstoff.

Gjeldende praksis er imidlertid allerede at de sertifiseringsordningene som er godkjent i EU, også blir regnet som godkjent dokumentasjon i Norge på at bærekraftskriteriene er oppfylte. Gjennomføring av rettsakten blir dermed ikke regnet å ha konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er omfattet av hurigprosedyren.

Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Sertifiseringsordningen har fram til nå vært godkjent for bruk i Norge. Når EU nå anerkjenner denne ordningen på nytt for en ny femårsperiode, er det ingen grunn til at Norge skulle vurdere dette annerledes. Biodrivstoffmarkedet er internasjonalt, og det er uheldig om sertifiseringsordninger som aksepteres i andre land ikke aksepteres i Norge.

De nye bærekraftskriteriene som godkjenningen nå også er vurdert etter, er fastsatt i et direktiv som fremdeles under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Beslutningen om det direktivet anses likevel ikke å ha betydning for hvorvidt denne ordningen bør aksepteres av norske myndigheter, ettersom en innlemmelse av kommisjonsbeslutningen bare åpner for at ordningen kan benyttes som dokumentasjon for alle bærekraftskriteriene, selv om ikke alle p.t. er innlemmet og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Sertifiseringsordningen er godkjent og har trådt i kraft i EU. Fornybardirektivet (2009/28/EF) og drivstoffkvalitetsdirektivet (98/70EF) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten er godkjent i spesialutvalg for miljø.

Rettsakten ble på EØS-komiteens møte 3. februar 2017 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 6au gjennom EØS-komitéavgjørelse nr. 31/2017, i kraft 4. februar 2017.

Gjennomføring i norsk rett ble gjort ved at EØS-henvisning i produktforskriften ble lagt til med virkning fra 4. februar 2017. Dette ble notifisert for ESA i brev 20. februar 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.08.2016
Anvendelsesdato i EU
11.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 807-808
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1362
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro