Godkjenning av organisk selen framstilt av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1459 av 2. september 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 med hensyn til vilkårene for godkjenning av selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1459 of 2 September 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/804 as regards the terms of authorisation of the organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 as feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.3.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endret godkjenning av organisk selen produsert ved hjelp av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-3060). Endringen består i å øke minimumsinnholdet av selen i tilsetningsstoffet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer at økt minimumsinnhold av selen ikke endrer deres tidligere konklusjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.09.2022
Anvendelsesdato i EU
25.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.03.2023
Anvendes fra i Norge
27.03.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1459
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro